Advokátní kancelář Mgr. Kateřina Chocholová zajišťuje komplexní právní poradenství pro fyzické i právnické osoby zejména v těchto oblastech:
 • Občanské právo
 • Právo nemovitostí
 • Obchodní právo
 • Pracovní právo
 • Právo ochranných známek

K dalším službám advokátní kanceláře patří:

 • ověřování podpisů na dokumentech v českém jazyce
 • provádění advokátních úschov peněžních prostředků a/nebo listin
Občanské právo
 • vlastnictví, podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů
 • zástavní práva a věcná břemena
 • sousedské vztahy
 • bezdůvodné obohacení
 • sepis smlouvy (kupní, darovací, o půjčce, o dílo a další typy smluv)
 • neplatnost smlouvy a odstoupení od smlouvy
 • vymáhání pohledávek právní cestou
 • postoupení pohledávek
 • zastupování klientů v občanském soudním řízení
Právo nemovitostí
 • zajišťování komplexních právních služeb v oblasti převodu vlastnických práv k nemovitostem
 • nájmy a podnájmy staveb a pozemků, bytů a nebytových prostor
 • vyklizení bytů a nebytových prostor
Obchodní právo
 • právo obchodních společností a družstev
 • zakládání a změny obchodních společností a družstev
 • převody obchodních podílů
 • příprava a posuzování různých typů obchodních smluv a dohod
 • vymáhání závazků ze smluv a pohledávek věřitelů
 • zastupování před obchodním rejstříkem, živnostenským úřadem, aj.
Pracovní právo
 • obecné právní poradenství v pracovněprávních otázkách
 • příprava pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, změny a ukončení pracovněprávních vztahů, odstupné
 • dohody o hmotné odpovědnosti
 • vnitřní předpisy zaměstnavatele
 • náhrada škody
 • zastupování zaměstnanců i zaměstnavatelů při soudním i mimosoudním řešení pracovněprávních sporů
Právo ochranných známek
 • rešerše ochranných známek
 • sepis přihlášky a přihlášení ochranné známky do rejstříku českých ochranných známek
 • zastupování během celého zápisného řízení, včetně případného řízení o námitkách jiných majitelů ochranných známek
 • vypracování smluv o převodu ochranných známek
 • zajišťování správy ochranné známky

 

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.